مقام معظم رهبري

آيا زني که حقوق بگير است و از مال شوهر جدايي ندارد، بايد جدا خمس بدهد يا در مازاد بر نياز زندگي مشترک، دادن خمس کفايت مي کند؟

هر يک از زن و شوهر سال خمسي مستقلي به حسب درآمد سالانه خويش دارند و بر هر کدام واجب است که خمس باقيمانده حقوق و درآمد سالانه خود را در پايان سال خمسي خود بپردازد.

اگر قبل از رسيدن سر سال خمسي، پولي را به عنوان پيش پرداخت دريافت کنيم و نيمي از کاري که بايد انجام دهيم قبل از سر سال خمسي و نيمي ديگر پس از آن (در سال خمسي جديد) انجام شود، آيا پرداخت خمس کل پيش پرداخت واجب است؟
" />
free vector
رفتن به نوارابزار