فرقه کلامی معتزله در قرون ابتدایی شکوفایی دین مبین اسلام، در پی سلسله عوامل داخل جامعه مسلمین و خارج از آن ظهور کرد. این فرقه کلامی که در طول سالیان پایانی اش به رشد قابل توجهی رسید، متأثر از شرایط اعتقادی، اجتماعی و سیاسی زمانه بود. برخی مستشرقین با اغراق گویی، عوامل شکل گیری این فرقه را به عوامل خارجی منحصر کرده اند؛ حال آنکه با سیر در اوضاع و شرایط درون جامعه اسلامی در آن دوران، نمی توان نقش آن را در شکل گیری این فرقه نادیده گرفت. حتی می توان در فرقه معتزله نیز عواملی را جست که سبب بروز اختلافات درون فرقه ای گشته اند. در این نوشتار عوامل پیدایش فرقه کلامی معتزله و کلام درون فرقه معتزلی مورد بررسی قرار گرفته است.

" />
free vector
رفتن به نوارابزار