جمعي از‌ دانشمندان بزرگ شيعه با‌ خط‌ مبارک خود متن کامل صحيفه سجاديه را‌ کتابت نموده اند که خوشبختانه نمونه هايي از‌ آنها در‌ کتابخانه هاي مختلف عالم موجود است.
تبرکا به‌ نام ده‌ تن از‌ علماي بزرگ شيعه که به‌ خط‌ مبارک خود صحيفه سجاديه را‌ کتابت نموده اند، اشاره مي‌ کنيم: " />
free vector
رفتن به نوارابزار