بخش عظيمي ‌از‌ تعاليم انسان ساز انبيا ‌را‌ اخلاق تشکيل داده است. تعليم خلق ‌و‌ خوي شايسته که موجبات سعادت دنيوي ‌و‌ اخروي انسان ها ‌را‌ فراهم سازد، يکي ‌از‌ آموزه هاي اساسي اديان الهي است. در حديثي ‌از‌ پيامبر اسلام (ص) آمده است؛ «عليکم بمکارم الاخلاق فان الله عزوجل بعثني بها » (1) بر شماست که ‌به‌ مکارم اخلاق آراسته شويد، زيرا خداي تعالي مرا براي آن مبعوث کرده است. " />
free vector
رفتن به نوارابزار