بي شک، رسانه هاي گروهي همانند ديگراختراع هاي بشري براي بهره برداري مطلوب انسان ساخته شده است. در اين ميان، نيازهاي گوناگون و روزافزون انسان، وي را بر آن داشته است تا روز به روز بر کميّت و کيفيت رسانه ها

رسانه هاي گروهي همانند: کتاب، مجله، راديو، تلويزيون، ماهواره، اينترنت، مي تواند دو کاربرد داشته باشد; ممکن است تيغي در دست پزشکي متعهد و دلسوز يا خنجري در کف انساني قاتل و خون آشام باشد. " />
free vector
رفتن به نوارابزار