بدون تردید ما به جهان نیاز داریم. در هیچ زمانی، یک قوم و یک جامعه بدون ارتباط با اقوام و جوامع دیگر نمی توانستند زندگی مناسبی داشته باشند. در دنیای امروز این نیاز و این ضرورت بسیار جدی تر و محسوستر است. ما به جهان خارج نیاز داریم، اما از سوی دیگر دارای امتیازات فراوانی نیز هستیم و مزیت های زیادی نیز داریم. غفلت از هر دو بخش برای ما مشکل ایجاد می کند. اگر ما احساس بی نیازی کنیم و دچار غرور کاذب شویم، منزوی خواهیم شد و فرصت ها را از دست می دهیم و نمی توانیم از ظرفیت های موجود بهره ببریم. اگر هم مزیت ها و امتیازهای خود را در نظر نداشته باشیم، احساس حقارت می کنیم. در این صورت عزت خود را از دست می دهیم و فریفته دیگران می شویم. بنابراین توجه به این که ما به دیگران نیاز داریم و توجه به این که مزیت ها و امتیازهایی داریم، باید مبنای برقراری یک ارتباط مناسب و همراه با عزت با دنیا شود. [۱]

" />
free vector
رفتن به نوارابزار