جهانی شدن پدیده ای است که با ورود رسانه های جمعی به عرصه زندگی بشر، فرهنگ ها و قومیت ها را در کنار هم قرار داده و شرایطی به وجود آورده که می تواند به بازگشت هویت های قومی کمک نموده و این روند را شتاب مضاعف دهد و افکار برتری قومی و نژادی را کم رنگ نماید. " />
free vector
رفتن به نوارابزار