واژگان کليدي: ژئوپلتيک، ارتباطات، قدرت، قدرت نرم و قدرت هاي رسانه اي

" />
free vector
رفتن به نوارابزار