پيش مدل ارسطو

ارسطو ارتباط را علم نمي دانست.او هدف از ارتباط را ترغيب مي دانست. اين مدل شامل سه عنصر

-گوينده

گفتار

مخاطب است

از ديد ارسطو ارتباط فاقد ويژگي خاص واصول منظم مي باشد.

" />
free vector
رفتن به نوارابزار