ملت‌هاي مختلف روزهايي از سال را با توجه به فرهنگ خود جشن مي‌گيرند. اين عيدها برخي برخاسته از دين و برخي بر اساس فرهنگ عمومي آن مردم است. عيد فطر از عيدهاي بزرگ اسلامي است که همواره در ميان مسلمانان و ايرانيان جايگاهي ويژه داشته است. البته در آيين اسلام، عيد بار ارزشي خاصي دارد که در متون کهن نيز بدان اشارت رفته است.

 

-روزه عيد فطر

درباره روزه گرفتن در روز عيد فطر آمده است:
روايت: «اما آنچه حرام است: روزه داشتن روز عيد فطر است».[1]

-روزه پس از عيد

از روزهاي مستحب براي روزه گرفتن عبارت است از:
روايت: «اما آنچه خداوند را اختيار باشد: روزه روز دوشنبه است و پنجشنبه و آدينه. و اين سه روز که ايام بيض[2] خوانند... و روزه شش روز است از پس عيد فطر».[3] " />

free vector
رفتن به نوارابزار