چكيده : هنجار، ارزش و اخلاق از ديرينه ترين چالش هاي ارتباط جمعي محسوب مي شوند. نوع رسانه، مخاطبان آن، حوزه انتشار پيام آن، اهداف، كانال و سازمان و تمامي عناصر و مؤلفه هايي كه به وسايل ارتباط جمعي مرتبط هستند هر يك به نوعي با واژه هاي ياد شده و چگونگي تشخيص، تطبيق و اجراي آن ها درگيرند. خبر از جمله پيامهاي رسانه است كه  تعريف آن در اساس حاوي واژه هايي هنجاري، ارزشي و اخلاقي است. اسلام نيز كه اخلاق، ارزشها و آرمانها را همواره حاكم بر تمام جنبه هاي حيات بشري و همه روابط فردي و اجتماعي معرفي مي كند در حوزه خبر داراي رهنمودها و اصول و توصيه هاي روشن و شفاف است. از جمله اصول اخلاقي كه دين مبين  اسلام در حوزه خبر بر آن تاكيد مي كند، مسئوليت اجتماعي روزنامه نگار و رعايت مصالح عموم، توجه به حق مردم در دستيابي به اطلاعات سازنده و مفيد، شجاعت در نقل حقايق، تاكيد بر صداقت و عينيت خبر و احتراز از تحريف اخبار، توجه به اعتبار روايي منبع خبر، خودداري از مكر و خدعه در خبر، حفظ حرمت و حريم فرد و جامعه و در عين حال انتقاد سالم و عمل به وظيفه امانتداري جامعه است. اگر چه برخي هنجارها و ارزش ها در مرحله تطبيق و اجرا ممكن است با تفسير و تأويل هايي متعدد روبرو شوند اما اساس تعاليم اسلام اصول و اخلاق حرفه اي خبر را به گونه اي شفاف تبيين ساخته است.

" />
free vector
رفتن به نوارابزار