بسم الله الرحمن الرحيم

آخرين دهه‌هاي قرن بيستم پايه‌هاي تفکر ما را متزلزل کرده است. با اين همه، اواخر اين قرن به رغم پيش بيني دانيل بل،جامعه شناس (1960)،«پايان ايدئولوژي»، يعني همگرايي ميان سرمايه‌داري و سوسياليسم نبود و «پايان تاريخ» يعني پيروزي بي شرمانه ليبراليسم اقتصادي و سياسي که تحليل‌گر محافظه کار آمريکايي مسائل سياسي فرانسيس فوکوياما (1989) به آن اشاره کرده بود، نيز به شمار نمي رفت.مي توان پايان اين قرن را به سادگي چنين توصيف کرد:تاريخ شکاف برداشت و هسته خود را نمايان کرد، و جستجو براي يافتن ايدئولوژيهاي جديد آغاز گرديد.

" />
free vector
رفتن به نوارابزار