ارتباطات در اسلام، با مفهوم بنيادين و قرآني علم ارتباطي ذاتي دارد . اين مفهوم که اغلب به دانش ترجمه مي شود يکي از رايج ترين واژگان در قرآن است ؛ در واقع تنها دو واژ? ديگر در قرآن بيش از اين واژه تکرار شده اند :الله (خداوند) و رب (خالق،حامي). اين مفهوم به عنوان يکي از مفاهيمي که جهان بيني اسلامي را تعريف مي کند بر تمام جنبه هاي رفتار فردي و اجتماعي مسلمانان تأثير مي گذارد (يا در شرايط معاصر، بايد چنين تأثيري داشته باشد ). به همين دليل است که جستجوي علم وظيف? ديني کلي? مسلمانان است . در انديشه هاي مسلمانان دوران کلاسيک ، اسلام مترادف با علم بود و بدون آن ، تمدّن اسلامي تصور ناپذير مي نمود. اين مفهوم براي  تمدن آيند? اسلام ،اهميتي  دو چندان دارد .

" />
free vector
رفتن به نوارابزار