در آمد

محققان و دست‌اندرکاران رسانه که در نشست دوم اخلاق رسانه گرد آمده بودند، به طيف گسترده‌اي از مطالب و موضوعات پرداختند که بسياري از آن‌ها از اجلاس 1987 تا کنون، براي اولين بار مطرح شده‌اند. اين مقاله بر پاية آن گفت‌و‌گوها و پيش‌نويس مقالات پژوهشي كليفورد کريستينز و تام کوپر بنا شده که پيش از نشست توزيع کردند. اين مقاله دستورالعمل غيررسمي دربار? مسائل و موضوعات براي همة کساني است که با وضعيت فعلي و آيندة اخلاق رسانه سرو‌کار دارند. اين طرح تقريبا نه موضوع را در بر مي‌گيرد: مسائلي که تکنولوژي نوين و محيطِ در حال تغيير شرکت‌ها پديد آورده است؛ اقتصاد رسانه و ديگر چالش‌هاي بر سر راه بيان حقيقت، بي‌طرفي و ديگر سنت‌ها؛ رسانه و مسائل حکومتي؛ مسائل پاسخ‌گويي و شفافيت در همة رسانه‌هاي ارتباطي؛ مسائل آموزشي؛ مسائل تنوع و جهاني‌شدن همة رسانه‌ها؛ دستورالعمل‌هاي جديد براي تحقيق و آموزش در حوزة اخلاق رسانه؛ آزادي فردي و مسئوليت و پايش مداوم محيط اخلاق رسانه.

" />
free vector
رفتن به نوارابزار