شايد رسانه‌هاي جمعي مدرن و هم‌گرا، به­ ويژه تلويزيون و شبکة جهاني اينترنت در حال ترويج نوعي ارتباط شفاهي[2] جديد در برابر سواد الفبايي[3] سنتي باشند. پژوهشگران ارتباط شفاهي و سواد ادبي مي‌گويند که فرهنگ‌هاي شفاهي، پيام‌هاي رسانه‌اي را به صورت تقليل‌يافته ارزيابي انتقادي مي‌کنند. تحليل شرح ارسطو بر جاذبة منش به صورتي که در ريطوريقاي فيلسوف ارائه شده­ است، نشان مي‌دهد که فرهنگ شفاهي مي‌تواند رسانه‌هايي را اشاعه دهد که حقايق يا حتي دروغ‌هاي برگزيده را به مخاطبان عرضه دارند. البته اين رسانه‌ها در طرح‌هاي کلي و سلسله‌مراتبي اخلاقي از جمله مواردي که کُلبرگ،[4]  گيليگان[5] و بِيکر[6] بسط داده‌اند، جايگاه نازلي به دست مي‌آورند.

" />
free vector
رفتن به نوارابزار