در اين سال ها، مفاهيمي در گفتمان امنيت ملي كشورها وارد گرديد كه تفاوت ماهوي و شكلي عميقي با گفتمان هاي پيشين داشت. زيرا آنچه كه قدرت حفاظتي يا تهديدزدايي براي امنيت ملي كشورها محسوب مي شد، بيشتر از مفهوم قدرت سخت و ساز و كارهاي آن مانند، قدرت نظامي، قدرت تهاجمي، قدرت تخريبي، و كيفيت جنگ افزارهاي نظامي، نوع جنگ افزارها، قدرت برد و... ناشي مي گرديد. اما تحولات صدرالذكر نشان داد كه قدرت تنها از مؤلفه هاي سخت ناشي نشده است و آنچه كه موجب سرنگوني اين دولت ها شد بعد ديگري از قدرت يعني قدرت نرم بود.

" />
سه شنبه, ۱ مرداد , ۱۳۹۸
آخرین اخبار
free vector
رفتن به نوارابزار