آموزش قرآن، از مهم مسائل حوزه استفاده از قرآن و ارتباط با سخن خداست. در اين باره يكي از شيوه‏هاي مهم در تحقيق و پژوهش پيرامون روش‏شناسي آموزش قرآن، مطالعه قرآن كريم و روايات اسلامي در راستاي استخراج و استنباط شيوه‏ها و روش‏هاي آموزش و ترويج قرآن است.
از اين ميان، شناخت و تحليل شيوه انتقال قرآن به پيامبر - كه خود نوعي آموزش به شمار مي‏آيد - از يك سو، و شناخت و تحليل شيوه آموزش قرآن توسط پيامبر اكرم(ص) به ياران خود از سوي ديگر، بسيار مهم به نظر مي‏رسد.
در اين مقاله كوشيده‏ايم چگونگي آموختن قرآن توسط خود پيامبر اكرم(ص) و چگونگي آموزش قرآن به وسيله ايشان را به ياران خود و مسلمانان صدر اسلام طرح و شرح نماييم. آنچه در اين مقاله بيشتر توجه ما را به خود جلب كرده است، نظام آموزش شنيداري (سمعي) قرآن است كه به عنوان روش آموزش قرآن - و با نام اقراء - در سيره پيامبر اكرم(ص) جاي داشته و همواره بر آن تاكيد مي‏شده است
چگونگي تعلّم و تلقّي قرآن از سوي پيامبر اكرم (ص)

" />
free vector
رفتن به نوارابزار