چكيده
تحقيق دربار? عمليات ‌رواني لاجرم با نظريه‌هاي‌ ارتباط در تعامل است. اين مقاله تدوين چند فرضي? به نسبت مستحكم را دربار? گروه‌هاي مخاطب، محتوا، و تأثير پيام امكان‌پذير مي‌كند. همچنين برخي مسيرهاي تحقيقي را نشان مي‌دهد كه ممكن است كارآمد باشد. افزون بر اين، در پي عرض? راهنماي عملياتي است که به مثاب? نقطه عزيمتِ يک برنام? تحقيق عمليات رواني در نظر گرفته شود. نکات اشاره شده از تجارب تحقيق در سطح عملياتي به دست آمده است. اين بررسي شامل گزيده‌هايي از بحث‌ها و تحقيقات مختلف است؛ از جمله با تحليل نمون? تحقيقي در خصوص عمليات نورماندي در جنگ دوم جهاني، پژوهشگر را با دشواري‌هاي تحقيق در حوز? عمليات رواني آشنا مي‌سازد. به طور کلي، عمليات رواني در امور نظامي و به کارگيري تبليغات و اقدامات ارتباطي عليه دشمن رهيافت تحقيقي مقال? حاضر است. هيچ ادعايي نيست که مقاله، تمام مشکلات اساسي پيش روي تحقيق را مدنظر قرار داده باشد، اما پيشنهادات عرضه شده در حوز? نيازهاي عملي در ميدان و حرکت به سوي يک برنامه تحقيقي، جامع و واقع‌‌‌گرايانه است.

واژگان کليدي: تحقيق عمليات رواني، مخاطبان هدف، محتواي پيام، تأثير پيام.

بلافاصله پس ‌از آغاز عمليات نورماندي در ژوئن 1944 نخستين محمول? اعلاميه‌هاي عمليات رواني در مواضع نيروهاي آلماني پرتاب شد. در عرض چند ساعت شش سرباز آلماني با در دست داشتن اين اعلاميه‌ها خود را تسليم نيروهاي متحد کردند. با بازجويي از اين سربازان در فرانسه يكي‌ از عمليات‌هاي كوچك ولي بسيار مؤثر عمليات رواني جنگ دوم جهاني شروع شد. نمونه اصلي و كلي تحقيق كه در اين عمليات‌ها مورد استفاده قرار گرفت، مستلزم داده‌هايي بود كه اجازه مي‌داد اعلاميه‌ها با تعدادي از اسراي جنگي همبستگي پيدا كنند و اطلاعاتي درباره ديدگاه‌هاي اسراي جنگي در مورد اعلاميه‌ها ارائه مي‌داد. در اينجا يك مشكل كوچك تحقيقي وجود داشت: براي برقراري ارتباط با فرماندهان سخت‌كوش آلماني تنها يك راه باز بود و آن پاسخ به اين سؤال آنها بود كه مي‌پرسيدند: «آيا شما مي‌توانيد دليل واقعي اين همه سروصدا و ريختن اين اعلاميه‌ها را بازگو كنيد؟» در واقع، اعلاميه‌ها هيچ ارتباطي با فرماندهان آلمان پيدا نکرده بودند.

" />
free vector
رفتن به نوارابزار