امروزه با توجه به وسعت دنياي ارتباطات و فن آوري هاي اطلاعاتي و گسترش رسانه هاي اينترنتي و مجازي ، تهاجم کشورهاي استکباري از حالت جنگ نظامي و سخت (Hard war ) خارج و به جنگ نرم(soft war ) تغيير ماهيت داد ه است.

جنگ نرم به هر گونه اقدام رواني و تبليغاتي گفته مي شود که هدف آن جامعه يا گروه است و عمده تفاوت آن با جنگ سخت (نظامي ) ، عدم درگيري و استفاده از سلاح هاي نظامي مي باشد زيرا در جنگ نرم از سلاح هاي تبليغاتي ، اعتقادي استفاده مي شود؛ به تعبير ديگر جنگ نرم استفاده دقيق و طراحي شده از تبليغات و ابزارهاي مربوط به آن است، به منظور تاثير گذاري بر عقايد ، فرهنگ ، سياست ، احساسات ، تمايلات ، رفتار و مختصات فکري دشمن با توسل به شيوه هايي که موجب پيشرفت مقاصد امنيت ملي مي شود  است.جنگ نرم مسئله ي نويني نبوده و از سبقه ي تاريخي برخوردار مي باشد، بدان صورت که در ابتدا چهره ي ساده اي داشته يعني به صورت شايعه پراکني،دروغ و اهانت بوده اما با گذشت زمان و تحولات و پيچيدگي هاي روز افزون اجتماعي، اين رويکرد نيز پيشرفت نموده و از پيچيدگي، ظرافت و تاثير گذاري بيشتري برخوردار گشته است، حال اين تفکر که حمله رسانه هاي مخالف به جبهه ي جمهوري اسلامي ايران در جنگ نرم از سال 1388 ( پس از انتخابات رياست جمهوري ) آغاز شده است تفکري کاملاً خام و عبث است.


ازآنجايي که دشمن بر اساس تجربه دريافته است که تغيير نظام و افکار عمومي، ديگر به هيچ عنوان با روش هايي از قبيل جنگ نظامي و زور تحقق نمي يابد؛  به طراحي جنگ نرم و اشاعه ي تفکر ليبرال دموکراسي پرداخته و بدان دليل که اين نوع جنگ هنوز هم تا حدودي در ميان مردم ناشناخته است، اکثرا به خطرات اين جريان واقف نيستند و چون جنگ نرم از ظرافت خاص و مراحل متنوعي برخوردار است، با عوام فريبي و به آهستگي پيش مي رود ناخود آگاه به دام آن گرفتار مي شوند.

" />
free vector
رفتن به نوارابزار