ه نظر مي‌رسد آنچه كه شاكله چالش‌هاي اخير نظام سلطه با كشورهاي آزاد را به وجود مي‌آورد، در حيطه نرم افزاري قابل پيگيري است. در همين راستا رويارويي قدرت نرم جمهوري اسلامي با اهداف استكباري دنياي غرب در طول سي سال حاكميت قابل تامل است و تامل برانگيزتر تعارض‌هاي بعد از فروپاشي بلوك شرق و آمريكا مداري جريان استكبار در طول دو دهه اخير است به ويژه ناكامي‌هاي آمريكايي‌ها در گستره ارض بعد از نظريه پردازي‌هايي كه در تعقيب حاكميت ايستارهاي غربي در عرصه نظم نوين جهاني قابل توجه مي‌باشد.

از سويي نظام سلطه از نقش خزنده سكولاريزم در ابعاد فكري و مديريتي، اجرايي در ايران در همين برهه زماني ابراز خشنودي مي‌كرد. بي‌اغراق چه جريان جمهوري خواه و چه دموكرات، چه نومحافظه كاران و چه غير آن خود را در مقابل ارزش‌هاي اسلامي و بومي در اقصي نقاط جهان و به طور خاص ايران ديده و مي‌بينند.

جهان درست در متن جولان مدرنيزاسيون آمرانه آمريكايي شاهد پديده سوم تير سال ? ?????در ايران بود. اين پديده در فضايي شكل گرفت كه نومحافظه كاران چه بابت رفتارهاي سياسي خود در سطح دنيا و به ويژه خاورميانه اسلامي كه عمدتا با خشونت و قتل عام توام بوده و چه بدليل حضور جريان اصلاح طلب در عرصه اجرايي ايران سرمست از قدرت بودند.

بي شك احياي گفتمان اسلامي بعد از گذشت سه دهه از حدوث انقلاب اسلامي و رويكرد اتخاذي از سوي دولت نهم خواب خوش را از تئوريسين‌هاي نظم آرماني جديد گرفت و به همين مناسبت بكارگيري تمام ظرفيت‌ها و شيوه‌هاي نبرد نرم براي مقابله با اين پديده جدي در دستور كار قرار گرفت. مراكز قدرت همچنان ابزار رسانه و از سويي اميدهاي خود از اپوزيسيون خارجي در طيف‌ها و جريان‌هاي مختلف و همچنين مقربين سياسي و فكري داخلي را جهت يك برخورد همه جانبه و تمام عيار فراخواند. الگوهاي تجربه شده و نوبنياد را در دستور كار قرار دادند تا بتوانند از نهادينه‌سازي اين گفتمان و تحقق آن در ابعاد معرفتي و اجرايي جلوگيري نمايند.

" />
free vector
رفتن به نوارابزار