سواد رسانه اي يك نوع درك متكي بر مهارت است كه مي توان براساس آن انواع رسانه ها را از يكديگر تميز داد و انواع توليدات رسانه اي را از يكديگر تفكيك و شناسايي كرد.

به نظر من هدف اصلي سواد رسانه اي مي تواند اين باشد كه بر اساس آن بتوان محصول نهايي يك رسانه را از اين جنبه شناخت كه آيا بين محتواي يك رسانه به مثابه يك محصول نهايي با عدالت اجتماعي رابطه اي وجود دارد يا خير.

سواد رسانه اي آميزه اي از تكنيكهاي بهره وري مؤثر از رسانه ها و كسب بينش و درك براي تشخيص رسانه ها از يكديگر است.

در واقع اگر زماني به نقطه اي از تعارض با يك رسانه برسيم، سواد رسانه اي مي تواند مانع قطع ارتباط با رسانه شود و ارتباط با رسانه هاي متفاوت و تبديل رابطه يكسويه و انفعالي به يك رابطه فعال تر را توصيه كند.

نظام رسانه اي داراي سلسله مراتب است و اجزاي آن قابليت تعقيب و شناسايي دارد. همچنين هر رسانه اي داراي محصول نهايي است؛ يعني مانند يك كارخانه تمام اجزاي آن اعم از زيرساختها، نرم افزارها، نيروي انساني و غيره دست به دست هم مي دهند تا يك توليد و محصول نهايي را با اهداف از پيش تعريف شده، تحويل مصرف كننده دهند. محصول نهايي يك رسانه مي تواند در خدمت تثبيت يك طبقه يا در خدمت قدرت حاكمه باشد؛ طبقه و قدرتي كه رهايي بخش و آزادي بخش نيست.

بنابراين اين محصول نهايي رسانه اي نمي تواند در خدمت عدالت اجتماعي قرار گيرد، بلكه در خدمت نيروهايي است كه درصدد كمرنگ كردن عدالت اجتماعي هستند. به بيان ديگر مي توان پرسيد كه آيا آگاهي و اطلاعاتي كه از رسانه ها به دست مي آوريم، به صلاح اجتماع هست يا خير؛ يا اين كه صرفاً در خدمت يك طبقه است.

? مهارتهاي سواد رسانه اي

" />
چهارشنبه, ۲۰ آذر , ۱۳۹۸
آخرین اخبار
free vector
رفتن به نوارابزار