مفهوم شناسي فرهنگ
منظورازفرهنگ دراين بحث مجموعه اي ازمايه هاي فكري و ارزشي است كه دررفتار اختياري و اجتماعي انسان اثر مي گذارد. اين مجموعه داراي عناصر متعددي است ازجمله :
الف : شناخت ها و باورها
ب: ارزشها و گرايش ها
ج: رفتارها و كردارها

محوراصلي فرهنگ را باورها وعقايد مربوط به خدا ، انسان ارتباط انسان باخدا وجهان وطبيعت ، يعني اصول دين : توحيد، نبوت ومعاد، مي سازد؛ كه نام جديد آن را "فلسفه" يا بينش هاي انساني مربوط به هستي شناسي ، مي نامند. عنصر دوم ، ارزشها و خوب وبدها است . اسلام داراي يك نظام ارزشي است كه خوب وبدهاي ثابت و ابدي را به ما ارائه مي دهد. ثبات نظام ارزشي بدان معنا نيست كه احكام درهيج زمان ومكاني تغيير نمي كند . احكام ،‌اموري جزئي و متغيرند ومنظور از ارزش هاي ثابت ، اصول ارزشي ومباني است .
عنصر سوم ، شيوه هاي رفتاري خاص برخاسته ازآن بينش ها و ارزش ها است.
اين سه ،‌عناصر اصلي فرهنگ اسلام اند؛‌يعني آنچه را بدان معتقد مي شويم ، خوب وبد و شيوة رفتار ما را مشخص مي كند واين همان اصول دين ، اخلاق واحكام اسلامي است [1]

مديريت وارزش هاي انساني " />
free vector
رفتن به نوارابزار