" بايد ما بگوييم يك جهادسازندگي ، موسوم كنيم اين جهاد را به جهادسازندگي كه همه قشرهاي ملت ، زن و مرد ، پير و جوان ، دانشگاهي و دانشجو ، مهندسين و متخصصين ، شهري و دهاتي همه با هم بايد تشريك مساعي كنند و اين ايران را كه خراب شده است بسازند. " " />
free vector
رفتن به نوارابزار