واعلموا انما غنمتم من شيء فان لله خمسه و للرسول و لذي القربي و اليتامي والمساکين و ابن السبيل ان کنتم امنتم بالله؛
و بدانيد آنچه را که سود مي بريد، براي خداست. پنج يک آن براي رسول و خويشاوندان و يتيمان و مسکينان و در راه ماندگان است، اگر به خدا ايمان آورده ايد. " />
free vector
رفتن به نوارابزار