اين احتمال که وجوب زکات، يک حکم شرعي بوده، نه حق دولت باشد و نه حق مردم، مستلزم آن است که براي اين مال مالکي قائل نباشيم، در حالي که به هر صورت، بايد اين مال، مالکي داشته باشد که يا حاکم است و يا مردم و چون احتمال اول منتفي است، احتمال دوم ثابت مي گردد.
خمس
يکي ديگر از منابع تأمين هزينه هاي عمومي و در شمار ماليات در عهد اميرالمؤمنين خمس بوده است. اميرالمؤمنين خمس اموال مردم را نيز جمع آوري و به مصرف مي رسانده است. " />
free vector
رفتن به نوارابزار