در اين نوشتار نگاهي داريم به مباني جواز اخذ و تصرف وجوه شرعي و اين که چه فرد يا با افرادي مجاز به اخذ و تصرف مي باشند.

وجوه شرعي در اصل همان پشتوانه مالي دولت اسلامي است که از آن به بيت المال تعبير مي شود و انفال صدقات زکوات اخماس کفارات نذورات تبرعات انفاقات و... را در بر مي گيرد.

ولي آنچه که امروز از آن به عنوان (وجوه شرعي) ياد مي شود بيشتر خمس زکات و موقوفات است.

موقوفاتغالب متولي دارند و موارد مصرف آنها هم در وقف نامه ها آمده است.

زکات به دست مؤمنان در موارد معين شده به مصرف مي رسد و خمس را مؤمنان از مال خود جدا مي کنند و به مراجع و يانمايندگان آنان براي مصرف در موارد تعيين شده از طرف شرع مي پردازند.
" />
free vector
رفتن به نوارابزار