براساس دلايلي که در کتاب و سنت به طور مفصل بيان شده است، از ديدگاه فقه شيعه در وجوب اداي خمس از پنج چيز با شرايط خاص خود، اشکال و اختلاف نظري وجود ندارد: غنيمت، گنج، سود کسب، غواصي [مالي که از راه غواصي از دريا به دست آيد] و مال حلال مخلوط با حرام که نه مقدار حلال آن مشخص باشد نه مالک مال حرام: همچنين به دليل وجود حرف « لام» بر سر کلمات «لله» و « للر سول» و «لذي القربي » در آيه شريفه 41 سوره انفال، در مالکيت عنوان هاي ششگانه مذکور بر خمس شک و ترديدي وجود ندارد و آنان با مالک /5 4 باقيمانده ديگر شريکند.

«واعلموا أنّما غنمتم من شي ء فانّ للّه خمسه و للرسول و لذي القربي و اليتامي و المساکين و ابن السبيل... ».1

تفصيل اين نکته در کتابهاي فقهي آمده است که آيا به دليل تکرار نشدن حرف «لام» بر سر «اليتامي و المساکين و ابن السبيل» و مقتضاي روايات و عطف، اين سه صنف از افراد (زير مجموعه) ذيالقربي محسوب مي شوند يا اينکه چنين نيست و هر کدام از آنها خود صنف جداگانه اي است ؟
" />
free vector
رفتن به نوارابزار