مقام معظم رهبري
اگر وامي دريافت کنيم و قسطهاي آن سالهاي متمادي طول بکشد، آيا قسطهاي پرداخت شده در هر سال خمس دارد؟

اگر وام براي مؤونه زندگي بوده و در هر سال خمسي، از درآمد همان سال اداي دين کرده ايد، اقساط پرداختي مشمول وجوب خمس نيست، آري اگر خود وام موجود باشد به ميزان اقساط پرداختي مشمول وجوب خمس است.
اجداد مادري من اموال خود را وقف کرده اند و به من يک پولي از اين راه مي رسد. آيا بايد خمس اين پول را بدهم يا خير؟ " />
دوشنبه, ۴ شهریور , ۱۳۹۸
آخرین اخبار
free vector
رفتن به نوارابزار