در مصاحبه باحضرات آيات: سيد حسين شمس. صالحي مازندراني و...
گفتگو با آية الله سيد حسين شمس «دام عزه »
فقه اهل بيت: به نظر حضرت عالي ماهيت پول چيست؟

*: پول مال است ومال بودن آن براي سهولت در امر معاملات، اعتبار شده است وتفاوتي با ديگر اموال ندارد، به همين سبب هم مورد رغبت مردم است وهم به عنوان مال موضوع احکام فقهي قرارگرفته است. وهيچ شباهتي با حواله وامثال آن ندارد.
فقه اهل بيت: اگر پول مال است آيا «مثلي » است يا «قيمي »؟

*: مساله «مثلي » و «قيم » از بحث هاي مهم وفني فقهي است، که نخست بايد معيار اساسي مثلي وقيمي بودن روشن شود، آن گاه مدرک ودليل شرعي وعقلايي آن، ودر نهايت حث شود که، آيا پول مصداق «مثلي » است يا «قيمي ». اين موضوع بحث مبسوطي را مي طلبد ومجالي ديگر، ولي به طور فشرده مي توان گفت: شکي نيست که عرف عقلاء با پول به گونه «مثلي » رفتار مي کنند به دليل اين که اگر کسي پول ديگري را از بين ببرد ضامن مثل آن مي دانند. اگر مثل وجود نداشته باشد بسراغ قيمت وارزش آن مي روند. " />
free vector
رفتن به نوارابزار