اگر بر اجناسي که با پول شهريه طلبه ها خريده شده، سال خمسي بگذرد، خمس تعلق مي گيرد؟ " />
free vector
رفتن به نوارابزار