چرا در قرآن و حديث فقط مسئله زکات مطرح است، ولي از اهميت خمس خبري نيست؛ در حالي که امروزه زکات براي کشاورزان و دامداران است، ولي خمس شامل همگان مي شود؟
اين که بگوييم در قرآن و حديث فقط زکات مطرح شده و از خمس خبري نيست، صحيح نمي باشد، زيرا اين مسئله، هم در قرآن بيان شده و هم احاديث فراواني بر واجب بودن آن دلالت دارد.
قرآن کريم مي فرمايد: (واعْلموا أنَّما غَنِمْتُم مِن شيء فأن ّ لِلّهِ خُمُسَه و للرسول ولذي القُربي واليَتامي والمساکين وابنِ السبيل إنْ کنتم آمنتم باللّه؛ بدانيد هرگونه غنيمتي به دست آوريد، خمس آن براي خدا و پيامبر و ذي القربي و يتيمان و مسکينان و درماندگان در راه است، اگر به خدا ايمان آورده ايد.) " />
free vector
رفتن به نوارابزار