معناي بيت المال

کلمه بيت المال مرکب از دو واژه «بيت » و «مال » ، به معناي خانه دارايي و خزينه مال است . و در اصطلاح به دو معنا مي آيد: گاهي به معناي اموال عمومي و حکومتي و هر آنچه که مردم به نحوي در آن حق دارند، استعمال مي شود و گاهي به معناي مکاني که اموال عمومي در آن نگهداري مي شود . معناي اول قائم به اموال است و معناي دوم قائم به مکان است .
" />
free vector
رفتن به نوارابزار