خبر واحد ، خبرى است که به حد تواتر نرسيده يا همراه آن قراين قطع آور نباشد .
حجيت خبر واحد

( خبر غير متواتر و غير يقين آور )

خبر واحد ، که مقابل خبر متواتر مي باشد ، به حديثى گفته مى شود که به نفسه ـ با نظر به ذاتش و بدون کمک گرفتن از خارج ـ علم آور نبوده و تعداد راويان آن به حد تواتر نرسد ، چه راوى آن يک نفر باشد يا چند نفر و چه غير مستفيض باشد يا مستفيض ؛ به عبارت ديگر، خبر واحد ، خبرى است که به حد تواتر نرسيده يا همراه آن قراين قطع آور نباشد . (1)

حجيت خبر واحد ، به معناى صحت استناد به خبر واحد در مقام استدلال به موضوعات و احکام شرعى است .

نکته اول :

اگر راويان خبر واحد کمتر از سه - و به قولي دو - نفر باشند به آن، خبر واحد غير مستفيض، و اگر سه - و به قولي دو - نفر يا بيشتر باشند به آن، خبر واحد مستفيض مى گويند .


" />
free vector
رفتن به نوارابزار