معتقدان به حجيّت ظواهر کتاب، منظورشان اين نيست که هر چه در کتاب باشد، حجّت است؛ در حالي که در کتاب، هم آيات محکم وجود دارد و هم آيات متشابه و تفسير متشابهات به رأي مجاز نيست.

بيان جالب مرحوم مظفّر

مرحوم مظفر در کتاب اصول فقه خود، ضمن بحث از «حجيّت ظواهر کتاب» مي گويد: عقيده به عدم حجيّت ظواهر کتاب به برخي از اخباريان نسبت داده شده است؛ سپس با بيان گويايي به تشريح منظور اصوليان از حجيّت ظواهر مي پردازد:


معتقدان به حجيّت ظواهر کتاب، منظورشان اين نيست که هر چه در کتاب باشد، حجّت است؛ در حالي که در کتاب، هم آيات محکم وجود دارد و هم آيات متشابه و تفسير متشابهات به رأي مجاز نيست؛


البتّه جدا کردن محکم و متشابه از يک ديگر بر جست و جوگري که اهل تدبير باشد، کار سختي نيست و اگر اين کار انجام شود، اخذ به ظواهر آيات محکم منعي ندارد.

" />
free vector
رفتن به نوارابزار