سنت، يکي از ادله اربعه و پس از قرآن دومين منبع اجتهاد است.

سنت

يکي از ادله منابع و مآخذي که صاحب نظران مسائل اسلامي و کارشناسان علوم ديني يعني فقها و مجتهدين جامع الشرايط، احکام و قوانين الهي را از آن استنباط و استخراج مي نمايند سنت مي باشد.


که در اين مقاله به يک تقسيم بندي از اين دليل خواهيم پرداخت .

سنت ( دليل ) : گفتار، کردار و تقرير معصوم " ع "


سنت، يکي از ادله اربعه و پس از قرآن دومين منبع اجتهاد است. لغت دانان، معاني گوناگوني براي " سنت " بر شمرده‌اند، که برخي از آنها عبارت است از:


1. دوام و استمرار: طبق اين معنا، " سنت " يعني ادامه دادن، و اين معنا از گفتار اعراب گرفته شده است که مي‌گويند: " سنّت الماء اذا واليت في صبّه ". عرب به ريزش پياپي آب " سنت " مي‌گويد؛

" />
free vector
رفتن به نوارابزار