اماره چيزي است که مثبت حکم وضعي يا موضوعي از موضوعات احکام تکليفي باشد و به لحاظ کشف از واقع حجت شناخته شده است. مانند....اماره يد و تصرف که مثبت مالکيت متصرف و ذواليد است مانند...اماره فراش که مثبت نسب و مبتني بر غلبه است.
اماره در اصول چيست؟


اقسام حكم:

1-واقعى: حکمي که در موضوعش شك به حكم شرعى سابق اخذ نشده است.

2-ظاهرى: حکمي که در موضوعش شك به حكم شرعى سابق اخذ شده‏است مثل اصالة الحل و امر به تصديق ثقه.
" />
free vector
رفتن به نوارابزار