تاريخ ، به معناى تبيين چگونگى پيدايش يک چيز و بررسى سير تغيير و تحول آن در بستر زمان مى باشد ، بنا بر اين، تاريخ اصول فقه ، بررسى چگونگى پيدايش و سير تحول و تطور علم اصول در طول زمان است .

تاريخ اصول فقه

( مباحث پيرامون پيدايش و سير تحوّل علم اصول )

تاريخ ، به معناى تبيين چگونگى پيدايش يک چيز و بررسى سير تغيير و تحول آن در بستر زمان مى باشد ، بنا بر اين، تاريخ اصول فقه ، بررسى چگونگى پيدايش و سير تحول و تطور علم اصول در طول زمان است .

براى علم اصول ، در طول تاريخ ، دوره هايى متصور است که برخى از آنها به اهل سنت اختصاص دارد ، برخى به شيعه و برخى هم بين هر دو مذهب مشترک است:


دوره اول ، دوره تأسيس:در ميان اصوليون شيعه و اهل سنت ، درباره مؤسس علم اصول اختلاف است ؛  اهل سنت بر اين عقيده اند که واضع و مؤسس علم اصول ، " شافعى " است ، اما اصوليون شيعه معتقدند کاربرد قواعد اصولى ولو در سطحى بسيار ساده ، در صدر اسلام معمول و متعارف بوده است ، ولى واضع و مؤسس علم اصول فقه ، امام باقر ( ع ) و امام صادق ( ع ) مي باشند .

" />
free vector
رفتن به نوارابزار