اصول فقه مقارن ( مقايسه اى ) يا اصول فقه تطبيقى ، علمى است که به جمع آورى آرا و مبانى اصولى عالمان مذهب يا مذاهب مختلف اسلامى ، به منظور سنجش ، ارزش گذارى و گزينش نظر برتر، مى پردازد .

( دانش پيرامون قواعد استنباط احکام، با رويکرد تطبيق بين آرا و مذاهب )


اصول فقه مقارن ( مقايسه اى ) يا اصول فقه تطبيقى ، علمى است که به جمع آورى آرا و مبانى اصولى عالمان مذهب يا مذاهب مختلف اسلامى ، به منظور سنجش ، ارزش گذارى و گزينش نظر برتر، مى پردازد .


علم جمع آورى ، بررسى و مقايسه ديدگاه هاى فقهى و يا اصولى، از قديم با عنوان " علم الخلاف " ميان فقها و اصوليون مطرح بوده است .


البته برخى معتقدند " علم المقارنه " و " علم الخلاف " با يک ديگر تفاوت دارند ؛ در ذيل ، به سه نظريه در اين باره اشاره مى شود:


1 ـ " علم الخلاف " تنها به گردآورى آراى عالمان مى پردازد ، ولى " علم المقارنه " افزون بر آن ، به سنجش ، ارزش گذارى و انتخاب نظر برتر مى پردازد ؛

" />
free vector
رفتن به نوارابزار