موضوع علم اصول ادله ‌اربعه (كتاب، سنت، اجماع و عقل) با وصف دليل بودن مي‌باشد، اين ديدگاه مشهور اصوليين است كه ادله اربعه را بما هي ادله موضوع اين علم مي‌دانند.

موضوع علم اصول فقه

( بحث پيرامون وحدت يا تعدّد موضوع اصول فقه و تعيين آن )


در اين كه موضوع اصول فقه چيست؟ ميان انديشمندان اين علم اختلاف نظر وجود دارد كه ما به مهمترين آنها اشاره مي‌كنيم:

موضوع علم ، هر چيزى است که در آن علم ، از عوارض ذاتى اش بحث شود . اين تعريف ، مورد قبول علماى منطق است  .


الف. موضوع علم اصول ادله ‌اربعه (كتاب، سنت، اجماع و عقل) با وصف دليل بودن مي‌باشد، اين ديدگاه مشهور اصوليين است كه ادله اربعه را بما هي ادله موضوع اين علم مي‌دانند.[1]


ب. برخي ديگر از عالمان اصولي، ادله چهارگانه را بدون لحاظ وصف دليل بودن، موضوع علم اصول فقه مي‌دانند.[2]

" />
free vector
رفتن به نوارابزار