تنقيح مناط يعني منقح کردن وپاک کردن ملاک وعلت حکم سپس تعميم دادن آن. به

ديگر سخن تنقيح مناطيعني تعيين علت حکم. اگر در کلام شارع تصريح به حکمي

شده باشد بدون آنکه متعرض علت آن شده باشند " />
یکشنبه, ۳ شهریور , ۱۳۹۸
آخرین اخبار
free vector
رفتن به نوارابزار