تراجيح جمع سماعي ترجيح است. زيرا جمع قياسي ترجيح ترجيحات است. وتراجيح به معناي مرجحات

وتعادلبه معناي تساوي است. در مقام تخالف دو دليل يا هردو از نظر مرجحات مساوي ويا متفاوت

هستند.

اگر مساوي وبرابر هستند آن دو با هم تعادل دارند ودر صورت متفاوت بودن يکي بر ديگري ترجيح دارد.

در مورد متزاحمين در صورت تعادل صاحب نظران بر اساس حکم عقل بالاتفاق قائل به تخييرند ودر صورت

عدمتعادل آنکه داراي مرجح است مقدم خواهد بود ودر مورد متعارضين در صورت تعادل در حکم به

تساقط يا تخيير  بينعلما اختلاف است ودر فرض عدم تعادل دليلي که داراي ترجيح است مقدم خواهد

بود.
" />
سه شنبه, ۲۱ آبان , ۱۳۹۸
آخرین اخبار
free vector
رفتن به نوارابزار