امتثال يعني فرمانبرداري و انجام دادن متعلق تکليف مطابق دستور مولي که چهار نوع امتثال در حکم

شرع وجود دارد : تفصيلي - اجمالي - ظني - احتمالي

1- امتثال تفصيلي: هرگاه انسان بداند در ظهر روز جمعه نماز ظهر واجب است و آن را اقامه کند در آن

صورت امتثال تفصيلي وجداني را محقق ساخته است .

2- امتثال اجمالي: در صورتي که انسان علم اجمالي داشته باشد که در روز جمعه يا نماز ظهر واجب

است و يا نماز جمعه سپس يکي از آن دو را اقامه کند در اينجا امتثال اجمالي صورت گرفته است . " />
free vector
رفتن به نوارابزار