اصطلاح تخيير در مواردي از علم اصول به کارمي رود .

1- دردوران امربين محذورين (وجوب وحرمت ) . هرگاه اصل حکم الزامي محرز اما نوع الزام مورد ترديد

باشد وندانم که آن حکم الزامي وجوب است يا حرمت .

مثلا مي دانم درروز جمعه يا نمازجمعه واجب است ويا حرام درآن صورت مخيرم بين انجام دادن وترک

نمازجمعه واين تخيير تخيير عقلي ظاهري است .
" />
سه شنبه, ۴ تیر , ۱۳۹۸
آخرین اخبار
free vector
رفتن به نوارابزار