اقل و اکثر ارتباطي به اين معني است که اگر موظف به انجام دادن اکثر باشيم با انجام دادن اقل

هيچ طاعتي صورت نگرفته است ( در مورد تکليف واجب ) و يا هيچ معصيتي رخ نداده است ( در

مورد حرام) .

اقل و اکثر ارتباطي بر دو نوع ميباشد: الف) اقل و اکثر ارتباطي در شبهه وجوبيه  ب) اقل و اکثر

ارتباطي در شبهه تحريميه و اصطلاح ديگر آن عبارتست از : ( الشک في جزيية شي للمامور به

او شرطية له شک در جزييت يا شرطيت چيزي براي مامور به ) مثال: هرگاه وجوب نماز بر من

محرز بود اما ترديد داشتم که آيا واجب نماز با سوره است؟ ( اکثر) يا نماز بي سوره(اقل) برمن

واجب است؟ در واقع اين شک برميگردد به اينکه آيا سوره جزء نماز هست يا نه؟ در اين مسئله

سه قول وجود دارد :
" />
سه شنبه, ۴ تیر , ۱۳۹۸
آخرین اخبار
free vector
رفتن به نوارابزار