اکراه عملي است تهديد آميز از طرف کسي نسبت به ديگري به منظور تحقق بخشيدن فعل يا ترک مورد

نظر اکراه کننده. عناصر اکراه عبارتند از :

1- عمل آميخته به تهديد باشد .

2- وعيد به آن عمل موثر درشخص با شعور باشد ( با شعور يعني عاقلو رشيد).

3- تاثير نوعي باشد نه شخصي به دليل آنکه افرادتهديد شونده متفاوت اند. ممکن است عملي نسبت

به فرد يا گروهي اکراه تلقي نشود اما نسبت بهفرد يا گروه ديگر اکراه صدق کند . مثلا طرف اکراه شونده

بچه باشد .طبعا نوع بچه ها از چنين تهديد هاييميترسند و در آنها موثر است.
" />
سه شنبه, ۴ تیر , ۱۳۹۸
آخرین اخبار
free vector
رفتن به نوارابزار