اين اصل شبيه استصحاب عدمي بوده و از فروعات مبحث استصحاب است . مثلا اگر دو چيز در خارج

محقق و حادث گشته است اما تاريخ تقدم و تاخر حدوث يکي بر ديگري مجهول باشد در اين صورت دو

فرض متصور است:

1- تاريخ حدوث يکي از دو امر معلوم و تاريخ ديگري مجهول است . در اين مورد با اعمال اصل تاخر حادث

ميگوييم آن امري که تاريخ حدوث آن مجهول است بعد از ان ديگري که تاريخ آن معلوم است چنانکه

ماده 874 قانون مدني ميگويد « اگر اشخاصي که بيت آنها توارث باشد بميرند و تاريخ فوت يکي از آنها

معلوم و ديگري از حيث تقدم و تاخر مجهول باشد فقط آنکه تاريخ فوتش مجهول باشد از آن ديگري ارث

ميبرد ». " />
سه شنبه, ۴ تیر , ۱۳۹۸
آخرین اخبار
free vector
رفتن به نوارابزار