اجماع سکوتي :

به فتوايي که توسط فقيه يا فقهايي صادر گردد سپس آن فتوا در ميان فقهاي عصر منتشر گردد و مدتي

بگذرد و هيچ کسي با آن مخالفت نکند اجماع سکوتي ميگويند . اينگونه اجماع از نظر فقهاي اماميه فاقد

ارزش ميباشد زيرا به ساکت نميتوان نظري را منتسب کرد. " />
free vector
رفتن به نوارابزار