تبادر در لغت به معناي سبقت گرفتن ذهن است علماي علم اصول براي تشخيص حقيقت از

مجاز چهار ملاک ذکر کرده اند : تصريح واضع -تبادر و عدم تبادر - صحت سلب و عدم صحت

سلب - اطراد  و عدم اطراد

در برخورد با کلمات و الفاظ اولين معنايي را که به ذهن شنونده خطور کند تبادر ميگويند .

سبقت و پيشي گرفتن اگر بدون قرينه باشد آن تبادر علامت حقيقت است و معناي آن اينست که اين

لفظ برچنين معنايي وضع شده است زيرا دلالت لفظ بر معنا از سه حالت خارج نيست : 1- يا به جهت

مناسبت ذاتي است که بين لفظ و معنا ميباشد 2- يا به جهت و علت قرينه حالي يا گفتاري است ( با

توجه به اينکه تبادر علامت حقيقت است که بدون قرينه از معنايي از يک لفظ به ذهن سبقت بگيرد در

نتيجه فرض دوم از بحث خارج است) 3- علقه وضعيه " />
پنج شنبه, ۲۷ تیر , ۱۳۹۸
آخرین اخبار
free vector
رفتن به نوارابزار