او وجودي است بي نهايت از هر نظر:از نظر علم و قدرت، حيات ابديت و ازليت و به همين دليل در زمان و مکان نمي گنجد، چرا که زمان و مکان هر چه باشد محدود است، ولي در عين حال همه جا و در هر زمان حضور دارد چرا که فوق زمان و مکان است.

و هو الذي في السماء اله و في الارض اله و هو الحکيم العلي ، او کسي است که در آسمان معبود است و در زمين معبود، و او حکيم و عليم است » . (1)

و هو معکم اينما کنتم و الله بما تعملون بصير ، او با شماست هر جا که باشيد و خداوند نسبت به آنچه انجام مي دهيد بيناست » . (2)
" />
free vector
رفتن به نوارابزار