توحيد در سر سپردگي و اطاعت

مقدمه: يکي از شاخه هاي توحيد، توحيد در اطاعت است يعني در جهان هستي مطاع بالذات تنها خداست و اطاعت ديگران بايد به اذن او انجام گيرد.

مقاله حاضر گفتاري است از مفسر کبير قرآن علامه طباطبايي (ره) در اين موضوع

از نظر قرآن اطاعت بر دو گونه است:

1- اطاعت همراه با سرسپردگي و تسليم بي قيد و شرط در برابر آنچه به آدمي گفته شود. از نظر قرآن اين نوع اطاعت در حقيقت «عبوديت » است که مخصوص خداست و هيچ موجود ديگر شايسته آن نه.
" />
free vector
رفتن به نوارابزار